Telefon: +46(0)472 180 899

Legionella & riskvärdering


Legionella & riskvärdering

Vad är legionellabakterier?.

Legionellabakterier finns i alla vatten i naturen och förekommer även i dricksvatten men då i låga halter ca: 1 per 100 liter. Bakterien trivs i biofilm och i vattensystem med en jämn temperatur mellan 20 och 50°C. Bakterien är farlig först då den förekommer i aerosoler (små luftburna vattendroppar) och då vi andas dessa. Aerosolerna skall ner i lungorna för att orsak sjukdom.

Sjukdomen kan utvecklas i två olika steg. Antingen som en influensa som kallas Pontiak feber, som i regel går över utan medicinsk insatts efter 3-6 dagar, eller som en allvarlig lungsjukdom Legionärssjukan. Där speciellt människor med allmänt svagt tillstånd eller nersatt immunförsvar bakterien blir värst drabbade. Sjukdomen kan ytterst leda till döden.

Utbrott av legionärssjukan kommer vanligen ifrån:

  • Kyltornssystem för klimatreglering i fastigheter eller inom industrin för kylning av olika processer
  • Luftbefuktare
  • Bubbelpooler
  • Tappvattensystem, speciellt i duschar som används oregelbundet
  • Vattenfontäner

Sköts inte dessa system på ett optimalt sett så är det risk för legionellautbrott, att vistas eller exponeras i eller i närheten av dessa miljöer kontinuerligt eller tillfälligt innebär en hälsorisker

Riskvärdering

Vi erbjuder riskvärdering och kontroll av legionella i kyltorn och industriella vattensystem, tappvattensystem. Vår riskvärdering är uppbyggd på en kvalitetskontroll där flera faktorer värderas efter ökad risk för mikrobiologisk tillväxt, såsom recirkulation, näringsinnehåll och risk för aerosol bildning.

Det utarbetas en skräddarsydd dokumentation och kvalitetskontrollsystem individuellt för kundens system och behov.
Dokumentationen kartlägger, systemet, risken för utbrott/spridning av legionella till yttre miljöer och dokumentera kontrollpunkter inkluderat kontinuerlig biocidbehandling, rengöring, chockdosering osv.

Svensk lagstiftning och vägledning

Lagstiftningen som styr oss i Sverige är att det förbjudet att sprida smitta, så också legionärssjuka.

ngland som är ett föregångsland inom hantering av legionella men också i Norge så arbetar man förebyggande genom att man styrs enligt lag att utföra riskutvärderingar på vattensystem.