Telefon: +46(0)472 180 899

Bakteriebekämpning


Bakteriebekämpning

BakteriebekampningBakterie, mikroorganismer och alger förekommer i många vattenmiljöer inom industrin, tappvarmvatten i kommersiella fastigheter och i fritidsanläggningar.

Problembilden som uppkommer i från system där mikroorganismer förekommer i okontrollerade nivåer kan te sig olika. Kännetecknande är dock att de kan ge allvarliga konsekvenser som följd.

Höga halter av bakterier kan vara hälsofarligt och inte minst kan förekomsten av legionella vara en risk för människors liv.

Utöver hälsoaspekten så har förhöjda organiska nivåer en betydande inverkan på energiöverföringen i exempelvis ett kylvattensystem.

En organisk beläggning (biofilm) på 1 mm har en isoleringseffekt motsvarande 3- 5 mm som en kalkbeläggning.

Det är viktigt att ha en optimal bakteriekontroll av sitt vatten oavsett applikation.

GLOBAL CONCEPT har ett komplett behandlingsprogram mot bakterietillväxt.

Behandling med GLOBAL CONCEPT bekämpningsprogram innebär:

  • Förbättrad arbets- och vistelsemiljö
  • Ökat energiutnyttjande och minskad miljöbelastning
  • Minskad vattenförbrukning
  • Minskade driftstörningar och oplanerade driftstopp